Het team

Wij hebben een hecht en betrokken team dat graag en goed met elkaar samen werkt. Alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Met bepaalde vraagstukken zoeken we elkaar op en zoeken we samen oplossingen. Onze uitgangspunten zijn dat iedereen in onze school mee telt en dat ook met het nemen van kleine stappen verder komen. Zo werken we samen continu aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

Ons team bestaat uit:
  • Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. 
  • Bouwcoördinatoren: drie leerkrachten hebben de taak als bouwcoördinator en zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de onder-, de midden- en de bovenbouw.
  • Intern begeleider/Remedial Teacher: twee leerkrachten hebben taken als intern begeleider/Remedial Teacher en coördineren de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Gedragsspecialist: begeleidt kinderen en leerkrachten, adviseert leerkrachten en ouders bij vraagstukken rondom het gedrag. Zij geeft ook de zogenaamde Rots & Water trainingen.
  • Vakdocenten gym: verzorgen vanaf groep 3 twee keer per week de gymles. De groepen 1 en 2 gymmen op woensdagochtend in de speelzaal. 
  • Administratief medewerker: ondersteunt het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.
  • Onderwijsassistenten: verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
Beleidsontwikkeling
Op Weremere kennen we een beleidsteam dat bestaat uit de directeur, de beide intern begeleiders en drie bouwcoördinatoren. Dit team buigt zich over de gewenste onderwijskundige ontwikkeling van de school en bereidt de bouwvergaderingen voor.

Elk jaar formuleren we doelen om onze visie te kunnen realiseren. Ook het jaarlijkse scholingsplan baseren we op onze visie. Beide plannen worden met de leden van de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. In het jaarverslag kijken we terug op de gestelde doelen en datgene wat we daarvan hebben bereikt.

Leerlingen aan het woord

"Je leert veel op verschillende manieren."

"De juffen en meesters leggen alles goed uit en helpen je extra als je het niet zo goed begrijpt."