Wat willen we als school?

  • Onderwijs op maat
  • Betekenisvolle inhoud
  • Verantwoordelijkheid bij de kinderen
  • Zelfstandig werken 
  • Uitdagende leeromgeving
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Co÷peratief leren
  • Zorg op maat


Wij willen graag leerlingen laten ervaren dat school en dus leren leuk en boeiend kan zijn. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen met veel plezier naar school gaan.
Onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen, onderwijs op maat dus.
De methodes vormen weliswaar voor een groot deel de rode draad van ons onderwijs. Echter naast de methode werken leerlingen aan een "eigen programma" op maat. Zo kunnen leerlingen werken aan verdieping- of herhalingsstof, afhankelijk van de behoefte of noodzaak.

Onderwijs moet in onze visie betekenisvol zijn: Waarom is iets zo en wat kan ik met die kennis?

Al in een vroeg stadium wordt de leerlingen geleerd om om te gaan met de uitgestelde aandacht, zelf  verantwoordelijkheid voor hun eigen leren te nemen en wordt hun zelfstandigheid ontwikkeld.

De leerkracht zorgt voor een rustige, maar uitdagende leeromgeving. Dit laatste betekent o.a. dat er voor iedere leerling voldoende uitdaging op niveau is. Ook de "betere" leerlingen moeten zich dus voortdurend uitgedaagd voelen.

 
Om het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten geven wij de kinderen de ruimte om trots te zijn op hun gemaakte werk.
Zo vindt u binnen de school onder anderen:
- tekstwanden, waar de leerlingen vanaf groep 3 talige of creatieve opdrachten showen aan de ouders/verzorgers en medeleerlingen. 
- verzorgen leerlingen (powerpoint)presentaties over een bepaald onderwerp in hun klas.
- kennen we niet alleen een afscheidsmusical voor de leerlingen van groep 8, maar ook toneelavonden voor de groepen 1-2, 4 en 6.
- zijn er in het schooljaar kijkavonden gepland, waarop uw eigen kind u uitlegt wat het de afgelopen tijd heeft gedaan op school.


Leren doen kinderen in onze visie niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar. Daarom wordt er regelmatig samengewerkt. Dit wordt in het onderwijs co÷peratief leren genoemd.

Onze school kent een leerlingvolgsysteem  t.a.v. de cognitieve (kennis) ontwikkeling maar ook ÚÚn m.b.t. het welbevinden van de leerlingen, hetgeen wij minstens zo belangrijk vinden.
Samen met de directeur vormen de intern begeleiders het zogenaamde "Klein Ondersteuningsteam". Daar worden met toestemming van uiteraard de ouders/verzorgers de leerlingen besproken die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Binnen dit overleg wordt de kennis met elkaar gedeeld, met uiteindelijk het doel de leerling hier van te kunnen laten profiteren.
Soms is er een vergadering van wat wij noemen het "Breed Ondersteuningsteam". Bij dit overleg zijn ook externe deskundigen aanwezig. Deze deskundigen komen o.a. vanuit het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs of de GGD.
Onze intern begeleiders dragen daarnaast o.a. zorg voor de begeleiding van leerkrachten. Zij delen hun specifieke kennis met de collega's en helpen hen bij het gericht samenstellen van de handelingsplannen. Met de groepsleerkracht kan een plan worden gemaakt, waarmee deze binnen zijn/haar groep met een leerling verder aan de slag gaat. Leerkrachten worden ook bijgeschoold in het zo goed mogelijk begeleiden van die leerlingen die om wat voor reden dan ook zorg nodig hebben.