Ons onderwijs.
 
In september 2013 heeft het team tijdens een studiedag de missie van de school als volgt geformuleerd:
 

Plezier in leren
Structuur en ruimte voor eigenheid
Kwaliteit zien en leveren
Uitdagingen en blijven leren
Saamhorigheid

Deze missie geeft richting aan de onderwijsinvulling van het team dat op Weremere werkzaam is. Deze onderwijsinvulling is uitgewerkt in de onderstaande visie en heeft effect op leerlingenniveau, teamniveau en schoolniveau.

  1. Plezier in leren.
Op Weremere heerst een klimaat waarin tegemoet wordt gekomen aan de natuurlijke behoefte van kinderen om te ontdekken. Kinderen en team gaan met plezier naar school.
 
  1. Structuur en ruimte voor eigenheid.
Kinderen voelen zich veilig op school. Veiligheid is nodig om te ontwikkelen, te ontdekken, te komen tot leren. Structuur en duidelijkheid geven kinderen juist die veilige omgeving en ruimte tot eigen initiatief.
 
  1. Kwaliteit zien en leveren.
We halen het beste uit ieder kind door oog te hebben voor en ons onderwijsaanbod aan te passen aan talenten van de kinderen. Zo wordt de betrokkenheid vergroot.
 
  1. Uitdagingen en blijven leren.
Kinderen krijgen een uitdagend lesaanbod op eigen niveau.
 
  1. Saamhorigheid.

In een school waar saamhorigheid heerst, hoort iedereen erbij.
 

Elk jaar worden er doelen geformuleerd om aan deze missie en visie te werken. Het jaarlijkse scholingsplan is hier ook op gebaseerd. Beide onderdelen worden met de leden van de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. In het jaarverslag zal ook steeds teruggekomen worden op de gestelde doelen en datgene wat we daarvan hebben bereikt.

In het schooljaar 2015-2016 is vanuit de missie en visie met het hele team gestart met  scholing richting Leren en begeleiden met breinkennis. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons meer geleerd over hoe het brein werkt en onder welke omstandigheden er het beste geleerd kan worden. Dit is een langjarig traject waarin steeds stappen gezet worden.


Kinderen kunnen zich op Weremere ontwikkelen tot zelfstandige mensen met behoud van eigenwaarde, rekening houdend met juist ook die ander.
 
Leerkrachten werken daar aan, door kinderen positief en respectvol te benaderen. Zowel samenwerken, samen spelen als samen delen bevorderen de ontwikkeling van een saamhorigheidsgevoel tussen kinderen.